ข่าว

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ และโรงอาหารรวมสำหรับบุคลากรจุฬาฯ ที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

การเปิด-ปิดประตูจุฬาฯ และโรงอาหารรวมสำหรับบุคลากรจุฬาฯ ที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดประตูมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรจุฬาฯ ที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามมาตรการคัดกรองการเข้า-ออกมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

 • ด้านถนนพญาไท
  • ประตูคณะบัญชีเปิด 24 ชั่วโมง (คัดกรองเฉพาะรถบุคลากร จุฬาฯ)
  • ประตูชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เปิด 24 ชั่วโมง (คัดกรองเฉพาะรถบุคลากร จุฬาฯ)
  • ประตูคณะเภสัชศาสตร์ เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.
  • ประตูทางเท้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.
  • ประตูทางเท้าหน้าอาคารจามจุรี 5 เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.
 • ด้านถนนอังรีดูนังต์
  • ประตูอาคารจอดรถ 2 เปิดเวลา 05.30 – 22.30 น. (เปิดเฉพาะเข้าอาคารจอดรถ) รถสามารถผ่านเข้า – ออกอาคารได้จากถนนอังรีดูนังต์
  • ประตูรัฐศาสตร์ เปิดเวลา 05.30 – 22.30 น. (เปิดเฉพาะเข้าอาคารจอดรถ) รถสามารถผ่านเข้า – ออกได้เฉพาะอาคารจอดรถ 3 และคณะรัฐศาสตร์เท่านั้น ไม่สามารถผ่านเข้ามาด้านศาลาพระเกี้ยวได้
 • ด้านจุฬาฯ ซอย 9
  • ประตูธรรมสถาน เปิด 24 ชั่วโมง
  • ประตูข้างสนามกีฬาในร่ม เปิดเวลา 06.00 – 08.00 น. และ 16.00 – 18.00 น. อนุญาตให้รถออกเท่านั้น
  • ประตูทางเท้าหน้าสนามกีฬาจุฬาฯ เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.
 • ด้านจุฬาฯ ซอย 12
  • ประตูจุฬาพัฒน์ 14  เปิดเวลา 05.00 – 24.00 น.
  • ประตูทางเท้าคณะสหเวชศาสตร์ เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.
  • ประตูทางเท้าศศินทร์ เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.
 • ด้านจุฬาฯ ซอย 42
  • ประตูทางเท้าข้างอาคารจามจุรี 9 เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น.
 • ด้านจามจุรีสแควร์

– ประตูทางเท้าเชื่อมจามจุรีสแควร์ เปิดเวลา 06.00 – 20.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-0000

  โรงอาหารรวมของจุฬาฯ ที่เปิดให้บริการสำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ร้านค้าจะผลัดเปลี่ยนกันเปิดให้บริการในแต่ละวัน) ประกอบด้วย

– โรงอาหารรวมสำนักงานมหาวิทยาลัย

– โรงอาหารรวมอาคารที่ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร

– โรงอาหารรวมอาคารจุลจักรพงษ์

– โรงอาหารรวมอาคารจุฬาพัฒน์ 14

– โรงอาหารรวมอาคารจอดรถ 3  (เปิดให้บริการวันที่ 8 มิถุนายน 2563)

ส่วนโรงอาหารรวมอาคารพินิตประชานาถ จะเปิดพร้อมมหาวิทยาลัยเปิดที่ทำการ และโรงอาหารรวมอาคารมหิตลาธิเบศร อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ที่ปรับปรุง

          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ โทร. 0-2218-0264

        ทั้งนี้ บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เหมาะสมตามมาตรฐาน New Normal รายละเอียดติดตามได้ที่ https://www.chula.ac.th/news/31243/

     เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID–19 ขอความร่วมมือผู้มาปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่องานทุกท่านปฏิบัติ ดังนี้

– โปรดสแกน QR CODE “ไทยชนะ” ในการเข้า-ออกอาคาร

– หากไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือมีปัญหาในการสแกน ให้ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง

– แสดงผลการประเมินสุขภาพออนไลน์หรือใบรับรองแพทย์

– ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่อนุญาตให้เข้าภายในอาคาร

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X