ข่าวสารจุฬาฯ

“Zoom ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไทย ผ่าน IMD’s World Competitiveness 2020”

ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำผลการจัดอันดับ IMD’s World Competitiveness Ranking 2020 ด้านการศึกษา (Education) มาวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยไทย นำเสนอในบทความชื่อ Zoom ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยไทยผ่าน IMD’s World Competitiveness 2020”  ซึ่งกล่าวถึงประเด็นความเสี่ยงที่มีความเป็นไปได้ ประกอบด้วย

1. ผู้เรียนในประเทศทุกระดับมีแนวโน้มลดลง

2. ผู้เรียนชาวต่างชาติมีแนวโน้มลดลง

3. สร้างผู้ตามมากกว่าผู้นำ

4. การลงทุนในทรัพยากรที่สูญเปล่า

5. ต้นทุนที่ไม่จำเป็นที่เพิ่มขึ้น

6. ความไม่มั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย

          ประเด็นความเสี่ยงข้างต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์จากผลการจัดขีดความสามารถด้านการศึกษา (Education) ซึ่งเป็นส่วนย่อยของ IMD’s World Competitiveness เท่านั้น ในความเป็นจริงอาจมีหลายปัจจัยที่เป็นชนวนก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่มหาวิทยาลัยที่มาจากระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในโลกที่ทุกมิติในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา (VUCA World) จึงมีความท้าทายอย่างยิ่ง

อ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่:


อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย