ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ รักษ์ภาษาไทย แนะวิธีง่ายๆ ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

การสืบสานและอนุรักษ์ภาษาไทยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ โดยการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องในการติดต่อสื่อสาร

          ณัฐวุฒิ จันทะลุน นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นหนึ่งในเยาวชนไทยผู้มีใจรักในวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่เด็กและใช้ความรู้ทางด้านภาษาไทยที่เขาชื่นชอบพิสูจน์ความสามารถให้ทุกคนเห็นเป็นที่ยอมรับ จนคว้ารางวัลทางด้านการพูดและการใช้ภาษาไทยในเวทีต่างๆ มาแล้วมากมาย เช่น รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก กรุงเทพฯ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ รางวัลนักโต้วาทีดีเด่น การแข่งขันโต้วาทีประเพณีน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560 รางวัล MC of Chula รุ่นที่ 5 ภาคพิธีการ และรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ปี 2558 เป็นต้น

            ณัฐวุฒิ กล่าวว่าการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทำให้ผู้ที่รับสารมีความเข้าใจตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไป และช่วยลดอุปสรรคในการสื่อสาร เช่น ความสับสนหรือความกำกวมที่จะเกิดขึ้น การใช้ภาษาไทยในการแข่งขันด้านการพูด เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ จะเน้นการใช้ประโยคให้ถูกต้อง ใช้ภาษาที่สละสลวย เนื่องจากเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่มีการตอบรับของผู้ฟัง และมีระยะเวลาในการพูดที่จำกัด จึงต้องเตรียมพร้อมในการพูดมาเป็นอย่างดี มีการเรียงลำดับเนื้อหาที่จะพูด ใช้คำศัพท์ให้โดนใจผู้ฟัง ที่สำคัญต้องระวังในเรื่องการใช้คำราชาศัพท์ ประโยคที่พูดออกไปต้องถูกต้อง ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับระดับของภาษา

            “การใช้ภาษาไทยทุกวันนี้ต้องคำนึงถึงกาลเทศะและโอกาสที่ใช้ ยิ่งเป็นการพูดที่มีความเป็นทางการ เช่น การพูดหน้าชั้นเรียน การเขียนรายงาน ฯลฯ ควรคำนึงถึงการใช้ภาษาที่ตอบสนองกับบริบทนั้น ๆ สื่อความที่ชัดเจน ความเหมาะสมของคำศัพท์ที่ใช้ ฯลฯ ที่สำคัญที่สุดและทุกคนสามารถทำได้โดยง่ายก็คือการสะกดคำให้ถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานของการใช้ภาษาไทย วิธีที่ง่ายที่สุดคือการตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดและความหมายของคำที่ใช้จากราชบัณฑิตยฯ แอปพลิเคชัน” ณัฐวุฒิ ฝากข้อคิดทิ้งท้าย

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย