ข่าวสารจุฬาฯ

7 มาตรการหลัก 7 มาตรการเสริม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากประชาคมจุฬาฯ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษาประกอบด้วย 7 มาตรการหลัก และ 7 มาตรการเสริม เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและผู้อื่นที่ต้องใช้พื้นที่ร่วมกันในสถานศึกษาดังนี้

                7 มาตรการหลัก

1. มีมาตรการทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2. ให้ทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ

4. จัดระยะนั่งหรือยืนให้ห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร

5. ควบคุมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่จำเป็น ใช้เกณฑ์ 4 ตรม./คน ลดเวลา สลับวัน ปรับเป็นเรียนออนไลน์ ปรับหลักสูตร

6. ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณาให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดำเนินกิจการหรือจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบลงทะเบียนยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกาหนด ก่อนเปิดกิจการ หรือจัดการเรียนการสอน หรือฝึกอบรม สัมมนา

7. ควบคุมทางเข้า-ออก ลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด หรือใช้การบันทึกข้อมูลรายงาน

                7 มาตรการเสริม

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

2. จัดระบบระบายอากาศในอาคาร ห้องสุขา ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ

3. จัดระบบคิวนั่งหรือยืนรอในพื้นที่รับประทานอาหารและห้องน้ำให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

4. จัดให้มีการแนะนำผู้ที่อยู่ในสถานศึกษาทุกกลุ่ม ตรวจตรา ควบคุม กำกับการเรียนการสอน ทำกิจกรรมตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

5. พัฒนานวัตกรรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบใหม่ในระยะยาว

6. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทุกสัปดาห์

7.  กรณีนักเรียนผู้ไม่ใช่สัญชาติไทย ซึ่งเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย

(สรุปข้อมูลจากมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย