ข่าว

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “เข้าใจอุบัติการณ์ ร่วมใจรายงาน ชาวจุฬาฯ มุ่งสู่ Zero Accident”

สัมมนาออนไลน์เรื่อง “เข้าใจอุบัติการณ์ ร่วมใจรายงาน  ชาวจุฬาฯ มุ่งสู่ Zero Accident”

ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จัดโครงการสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เข้าใจอุบัติการณ์ ร่วมใจรายงาน ชาวจุฬาฯ มุ่งสู่ Zero Accident ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.10 น. เพื่อให้นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ มีความรู้ความเข้าใจในความหมายและความสำคัญของการรายงานอุบัติการณ์ ได้แก่ สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และประชาสัมพันธ์ระบบรายงานอุบัติการณ์ของจุฬาฯ  โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ ดร.ภุชงค์ ศรีอ่วม ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ เป็นวิทยากร

นิสิตและบุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/SHESafety3 หรือ scan QR code ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 0-2218-5213, 099-132-6622 หรือที่ E-mail: shecu@chula.ac.th 

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X