ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนาวิชาการ ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของจีน: ซีวิลลอว์ในโลก 5.0

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญชมการ Live สด การเสวนาวิชาการเรื่อง “ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของจีน: ซีวิลลอว์ในโลก 5.0” ทางเพจคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และเพจศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของจีน กำลังจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2564 อันเป็นผลจากกระบวนการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งที่ยาวนาน อาศัยการจัดและรวบรวมกฎหมายแพ่งฉบับต่างๆ ของจีนให้เป็นระบบ รวมทั้งปรับแก้บทบัญญัติของกฎหมายแพ่งให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคมจีนยุค 5.0 การจัดทำประมวลกฎหมายชิ้นประวัติศาสตร์นี้มีที่มาอย่างไร? บทบัญญัติทางแพ่งที่เป็นนิตินวัตกรรมใหม่เพื่อสอดรับกับยุคดิจิทัลมีอะไรบ้าง? กฎหมายเปรียบเทียบ ประมวลกฎหมายแพ่งของจีนเดินตามโมเดลฝรั่งเศส เยอรมัน หรือมีเอกลักษณ์พิเศษของตน เทคนิคการร่างกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งของจีนสะท้อนนวัตกรรมในการจัดทำประมวลกฎหมายและการร่างกฎหมายสมัยใหม่อย่างไร พบคำตอบได้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการเสวนาครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม:
https://web.facebook.com/LawChula/
https://web.facebook.com/ChineseStudiesCenterChula/

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย