ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการ Rest in Progress ระลึกถึง “ชวลิต เสริมปรุงสุข” ปูชนียบุคคลแห่งวงการศิลปะ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดนิทรรศการ Rest in Progress เพื่อระลึกถึง “ชวลิต เสริมปรุงสุข” ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2557 ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการศิลปะและเป็นศิลปินไทยผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

ชวลิต เสริมปรงสุข ถือเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในฐานะศิลปินผู้ทุ่มเทตลอดทั้งชีวิตให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมวงการศิลปะโดยได้มอบผลงานกว่า2,000 ชิ้นให้กับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อวงการศิลปะสืบต่อไป

ชวลิต เสริมปรุงสุขถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยโรค COVID-19 นิทรรศการ Rest in Progress เป็นนิทรรศการตามความประสงค์ของศิลปินที่อยากให้ผลงานยังประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังได้เข้าถึงและได้ศึกษาตัวศิลปินผ่านผลงานศิลปะ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2563 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3634-5

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย