ข่าว

นิทรรศการ Rest in Progress ระลึกถึง “ชวลิต เสริมปรุงสุข” ปูชนียบุคคลแห่งวงการศิลปะ

นิทรรศการ Rest in Progress ระลึกถึง “ชวลิต เสริมปรุงสุข” ปูชนียบุคคลแห่งวงการศิลปะ

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดนิทรรศการ Rest in Progress เพื่อระลึกถึง “ชวลิต เสริมปรุงสุข” ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2557 ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลแห่งวงการศิลปะและเป็นศิลปินไทยผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์

ชวลิต เสริมปรงสุข ถือเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายในฐานะศิลปินผู้ทุ่มเทตลอดทั้งชีวิตให้กับการสร้างสรรค์งานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมวงการศิลปะโดยได้มอบผลงานกว่า2,000 ชิ้นให้กับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อวงการศิลปะสืบต่อไป

ชวลิต เสริมปรุงสุขถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยโรค COVID-19 นิทรรศการ Rest in Progress เป็นนิทรรศการตามความประสงค์ของศิลปินที่อยากให้ผลงานยังประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังได้เข้าถึงและได้ศึกษาตัวศิลปินผ่านผลงานศิลปะ นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม 2563 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-3634-5

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X