ข่าวสารจุฬาฯ

อบรม “การใช้สัตว์ทดลอง เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักวิจัย”

ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรม “การใช้สัตว์ทดลอง เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักวิจัย” เป็นการอบรมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.        

หัวข้อโครงการอบรมประกอบด้วย “พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” “จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” “นโยบายและข้อกำหนดการเข้าใช้ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ” “การเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์” “การดูแลสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ตามมาตรฐานสากล”

ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ และยังไม่มีใบอนุญาตใช้สัตว์จาก สพสว.วช เท่านั้น ลงทะเบียนผ่านทาง https://forms.gle/GDDMa2mXFoZ6TzmH6    โดยสามารถส่งแบบตอบรับมาที่ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ ภายในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 หรือแสกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-9540 ต่อ 230 หรือทาง https://www.facebook.com/CULACThailand

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย