ข่าวสารจุฬาฯ

นิทรรศการ “กายวิจิตร” ที่ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ และพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining) ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining) มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการดองใสและย้อมสี (Clearing and Staining) ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยนำตัวอย่างของการดองใสและย้อมสีของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด รวมทั้งตัวอย่างการดองเขียวของพืช โดยตัวอย่างเหล่านี้ล้วนได้มาจากการทดลองและการวิจัยของนิสิตและคณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านกระบวนการทำที่ประณีตและสมบูรณ์แบบ นำมาจัดแสดงสู่สาธารณชนโดยนิทรรศการในครั้งนี้จะเป็นการผสานกันระหว่างมุมมองทางวิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อให้สาธารณชนคนทั่วไปสามารถเข้าถึง เข้าชมและสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3645-6

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย