ข่าวสารจุฬาฯ

รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี)

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2563 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18 – 35 ปี และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จากทันตแพทยสภาร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  

            ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th

            รายละเอียดของหลักสูตร ดูได้ที่ http://www.dent.chula.ac.th/dent_2017/dental-assistant-program.php

            สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2218-8762, 0-2218-8858

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย