ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมหลักสูตร Logistics: Strategy & Management

สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร Logistics: Strategy & Management รุ่นที่ 60 ระหว่างวันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2563 โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้าน Logistics และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้การจัดการงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กร ลดต้นทุน เพิ่มความน่าเชื่อถือ เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันสู่ความสำเร็จขององค์กร รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยเฉพาะการการค้าการขนส่ง

สมัครเข้าอบรมทาง http://www.cuti.chula.ac.th/home/page_id=117 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ –  24 กรกฎาคม 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ  www.cuti.chula.ac.th/home/?p=112

E – mail : cuti@chula.ac.th, kanokpong.tung@gmail.com

fb.com/CUTransInst

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย