ข่าวสารจุฬาฯ

เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย เสนอร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ….

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากผู้แทน“เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย” นำโดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายของเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ….ให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศว่า ฝุ่นพิษ PM2.5 เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และรัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมาก สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือยังคงเกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง การให้ความสำคัญกับประเด็นฝุ่นพิษ PM2.5 และมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างแท้จริง รวมทั้งมีการปกป้องสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย