ข่าวสารจุฬาฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน” ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน” เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงไส้เดือน และส่งเสริมเป็นอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ มีบุคลากรจากเทศบาลอำเภอเวียงสา พร้อมด้วยเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน

กิจกรรมต่างๆ ในโครงการประกอบด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดเตรียมโรงเรือนเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเพาะไส้เดือน วิธีการจัดการฟาร์มแบบอินทรีย์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ แผนการตลาดและการจัดจำหน่าย ฯลฯ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย