ข่าว

นิสิตจุฬาฯ รับรางวัล “ผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษา 2563”

นิสิตจุฬาฯ รับรางวัล “ผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษา 2563”

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัล “ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563” ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผลงานจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัล 11 ผลงานจากการประกวด 2 ประเภท ได้แก่

1. รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
กลุ่มการการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัลระดับดีมาก ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ฐานกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดโลหะหนักในอาหารกระป๋องจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”
รางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง “วัคซีนแช่นาโนแบบเกาะติดเยื่อเมือกต้านโรคเหงือกเน่าในปลา”
กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
รางวัลระดับดีมาก ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว”
กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง “ชุดกล้อง “MicrosisDCN” วิเคราะห์จุลชีพด้วยโครงข่ายประสาทสำหรับสวมท่อเลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์”
กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง “เกมการศึกษาเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”

2. รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
กลุ่มการการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัลระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง “วัคซีนแช่นาโนแบบเกาะติดเยื่อเมือกต้านโรคเหงือกเน่าในปลา”
รางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ฐานกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดโลหะหนักในอาหารกระป๋องจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”
กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
รางวัลระดับดีมาก ผลงานเรื่อง “ที่นั่งอัจฉริยะเพื่อป้องกันโรคปวดคอและหลังจากการนั่งเป็นระยะเวลานาน”
รางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว”
กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รางวัลระดับดีเด่น ผลงานเรื่อง “ชุดกล้อง “MicrosisDCN” วิเคราะห์จุลชีพด้วยโครงข่ายประสาทสำหรับสวมท่อเลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์”
กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รางวัลระดับดี ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมสิ่งทอโลหะรีไซเคิลสู่การสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายสตรีรูปแบบอาวองการ์ด”

การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อบ่มเพาะความรู้สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนที่สนใจเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพ อีกทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษา รวมถึงภาคเอกชนที่สนใจ โดยในปี 2563 ได้กำหนดกลุ่มเรื่องผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีความสอดคล้องกับเรื่อง Thailand 4.0 และ BCG โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร, กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์, กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งปีนี้มีผลงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดแสดงทั้งสิ้น 11 ผลงาน ได้แก่
1. กลุ่มการการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
รางวัลเหรียญทอง “วัคซีนแช่นาโนแบบเกาะติดเยื่อเมือกต้านโรคเหงือกเน่าในปลา”
รางวัลเหรียญทอง “เซ็นเซอร์ฐานกระดาษแบบพกพาสำหรับตรวจวัดโลหะหนักในอาหารกระป๋องจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”
2. กลุ่มการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
รางวัลเหรียญทอง “นั่งอัจฉริยะเพื่อป้องกันโรคปวดคอและหลังจากการนั่งเป็นระยะเวลานาน”
รางวัลเหรียญทอง “ชุดตรวจวัณโรคดื้อยาหลายขนานแบบอ่านผลด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว”
3. กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รางวัลเหรียญทอง “ชุดกล้อง “MicrosisDCN” วิเคราะห์จุลชีพด้วยโครงข่ายประสาทสำหรับสวมท่อเลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์”
รางวัลเหรียญเงิน “เด็กไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงินไปกับ Fins”
4. กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รางวัลเหรียญทอง “เกมการศึกษาเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”
รางวัลเหรียญทอง “นวัตกรรมสิ่งทอโลหะรีไซเคิลสู่การสร้างสร้างสรรค์ตราสินค้าเครื่องแต่งกายสตรีรูปแบบอาวองการ์ด”
รางวัลเหรียญทอง “โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากพหุวัฒนธรรม ในย่านเมืองเก่า จังหวัดสงขลา”
รางวัลเหรียญทอง “การสร้างอัตลักษณ์แฟชั่นสำหรับยูนิฟอร์มโรงแรมในประเทศไทย”
รางวัลเหรียญทอง “เขลางค์ซิตี้อาร์ต”

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X