ข่าว

นิสิตจุฬาฯ รับบริการทางสุขภาพฟรีที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ รับบริการทางสุขภาพฟรีที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ให้บริการด้านสวัสดิการทางการแพทย์แก่นิสิตจุฬาฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) กรณีมีไข้ ไม่สบาย หรือเจ็บป่วยต่างๆ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

ในเวลาราชการ ที่ศูนย์บริการสุขภาพ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2

เวลา 08.00 – 16.00 น.  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2218-0568 หรือ 08-0441-9041

นอกเวลาราชการ ติดต่อห้องปฐมพยาบาล หอพักนิสิต “ชวนชม” ดูแลสุขภาพเบื้องต้น พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน

ทุกวัน เวลา 18.00 – 06.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 09-1761-0988

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ
https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversityHealthServiceCenter

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X