ข่าว

สพฐ. และจุฬาฯ แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

สพฐ. และจุฬาฯ แถลงข่าวความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าว “ความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยมี ศ.กิตติคุณพิเศษ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ โดยได้มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน เพื่อผลักดันให้โครงการ “พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย ผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงนวัตกรรมภายใน 2 ปี” บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์ การประกันคุณภาพองค์กร และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จุฬาฯ รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ เข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X