ข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2563 หลักสูตร “Rebranding จุฬาฯ”

อบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2563 หลักสูตร “Rebranding จุฬาฯ”

เครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2563 หลักสูตร “Rebranding จุฬาฯ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายหลังสถานการณ์โควิด-19” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Brand จุฬาฯ และการปรับเปลี่ยน Brand จุฬาฯ ให้มีความทันสมัยซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในจุฬาฯ ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่จดจำและมีความสอดคล้องตรงกัน ตลอดจนรับทราบแนวทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 จากผู้บริหารจุฬาฯ โดยการอบรมหลักสูตรแรกในหัวข้อ “Rebranding จุฬาฯ” จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 อาคารจามจุรี 10 โดยมี อ.ดร. เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านสื่อสารองค์กร บริหาร แบรนด์ และนิสิตเก่า เป็นวิทยากร และกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโดยคุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ และประธานเครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ มีกรรมการเครือข่ายวิชาชีพประชาสัมพันธ์ คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมจำนวน 84 คน

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X