ข่าวสารจุฬาฯ

“SHECU Application” ตัวช่วยสำคัญทางสมาร์ทโฟน แจ้งสภาพการณ์ไม่ปลอดภัยในจุฬาฯ

ความปลอดภัยและการมีสุขอนามัยที่ดีของนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยควรได้รับ นับจากนี้ไปประชาคมจุฬาฯ จะมีความมั่นใจในความปลอดภัยกับการใช้ชีวิตทั้งการเรียนและการทำงานมากยิ่งขึ้น ด้วยตัวช่วยสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวในโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอปพลิเคชัน SHECU Application” ซึ่งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ ได้พัฒนา ขึ้นสำหรับแจ้งสภาพการณ์ไม่ปลอดภัยในรั้วจุฬาฯ

ศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ (SHECU)  กล่าวว่า ตั้งใจจะให้แอปพลิเคชันนี้เป็นช่องทางสำหรับแจ้งสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยภายในจุฬาฯ เพื่อให้ชาวจุฬาฯ ไม่เพิกเฉยต่อความไม่ปลอดภัย “โดยปกติถ้าเราเห็นสายไฟเปลือย ต้นไม้พร้อมที่จะล้ม หรือฝาท่อระบายน้ำเปิดอยู่ คนทั่วไปอาจไม่ทราบว่าต้องแจ้งที่ใครหรือหน่วยงานใด ทาง SHECU จึงจัดทำระบบนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถแจ้งเหตุเข้ามา แล้วเราจะสื่อสารไปยังผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว”

SHECU Application เป็นแอปพลิเคชันสำหรับรายงานสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย โดยผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานะการรายงานของตนเองได้ ในแอปพลิเคชันจะมีการแจ้งเตือนสถานที่อันตรายหรือสถานที่เสี่ยงเพื่อให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงได้อย่างถูกต้อง และมีฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ ที่สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ กับประชาคมจุฬาฯ อาทิ การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ ตารางแสดงการอบรมต่างๆ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

ดร.ขวัญนภัส สรโชติ หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ กล่าวถึงฟังก์ชั่นการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้ว่า “จากเดิมเรามีระบบนี้อยู่บนเว็บไซต์ SHECU ที่หน้าเมนูรายงานเหตุการณ์ไม่ปลอดภัย แต่การเข้าถึงค่อนข้างยุ่งยากและต้องกรอกรายละเอียดมาก จึงมีการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชัน มีการแก้ไขจุดบกพร่องในเว็บไซต์ที่ต้องกรอกข้อมูลเยอะ ให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันนี้กรอกข้อมูลให้น้อยที่สุด โดยข้อมูลของทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานแจ้งเข้ามา จะมีทีมงานตรวจสอบเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ปัจจุบัน SHECU Application มีให้ดาวน์โหลดแล้วที่ Play Store ในโทรศัพท์มือถือระบบ Android โดยพิมพ์คำว่า “SHECU” หรือ “ศปอส.” นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ สามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ด้วยอีเมลจุฬาฯ และในอนาคตจะมีการพัฒนาสำหรับการดาวน์โหลดผ่าน App Store ต่อไป

ณัฐมนต์ เกษมสุข นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ  Chula Safety Ambassador ตัวแทนนิสิตที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ กล่าวถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชันนี้ว่า “ช่วยให้เราระวังตัวมากขึ้นเมื่อจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพราะจะมีการแจ้งเตือนความไม่ปลอดภัย ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ตรงนั้นได้ ในฐานะ Chula Safety Ambassador ปีนี้ จะช่วยประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันนี้ผ่านทาง Social network และเชิญชวนเพื่อนๆ ให้ดาวน์โหลดมาใช้”

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย