ข่าว

เสวนา “โอกาสและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในไทย หลังวิกฤตโควิด-19”

เสวนา “โอกาสและศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในไทย  หลังวิกฤตโควิด-19”

โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์เรื่อง “โอกาสและศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย หลังวิกฤติโควิด 19 ” ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 15.30 น.  ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 931 4572 8741 Password: 554522)

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ  รวมทั้งผู้ที่สนใจประเด็นการท่องเที่ยวในยุคโควิด-19 การปรับตัวและวางกลยุทธ์ท่ามกลางวิถีชีวิตแบบ New Normal โอกาสและศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย หลังวิกฤติโควิด 19 จะมีทิศทางอย่างไร โดยมีคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณจรัญยา แดงน้อย ผู้อำนวยการสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดร.ปรัชญาภรณ์ ไชยคช อุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และอาจารย์คณะการจัดการ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ ผศ.ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต คุณขวัญชัย อินธิศักดิ์ ผู้ประกอบการร้านฝ้ายเงิน จ.น่าน คุณประภัสสร วรรธนะภูติ หัวหน้างานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  หรือ อพท. และคุณชิตพล วัชราพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการท่องเที่ยวและพัฒนาโครงการ Local Alike เป็นวิทยากร

 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือลงทะเบียนผ่านลิงก์ https://forms.gle/SatrnNYGgW45EytGA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-4722, 06-3562-9414

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X