ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณแก่บุคลากรจุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้อง 2001 ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดพิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณแก่บุคลากรจุฬาฯ  ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานมาเป็นเวลา 25 ปีขึ้นไป และพ้นจากหน้าที่เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ลาออกหรือถึงแก่กรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเสียสละเพื่อจุฬาฯ มายาวนานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรชาวจุฬาฯ ทั่วไป รวมทั้งเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณและแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านได้เสียสละปฏิบัติหน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่บุคลากรรุ่นหลัง โดยมี ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบเข็มทองคำเกียรติคุณรวมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย