ข่าว

อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของคณะนิติศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) ณ ห้องอเนกประสงค์ 308 ชั้น 3 และบริเวณลาน ฬ ชั้น 1 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ และการซ้อมอพยพหนีไฟในช่วงเวลา 14.30-16.00 น. จะมีเสียงสัญญาณกระดิ่งแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ดังเป็นระยะๆ ประมาณ 15 นาที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานระบบวิศวกรรม กลุ่มภารกิจระบบกายภาพ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
โทร 0-2218-2017 ต่อ 327

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X