ข่าว

วช. ให้ทุนพัฒนานักวิจัยจุฬาฯ ร่วม 36 หน่วยงาน 54 บริษัท

วช. ให้ทุนพัฒนานักวิจัยจุฬาฯ ร่วม 36 หน่วยงาน 54 บริษัท

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามให้ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการร่วมกับ 36 หน่วยงาน และภาคเอกชน 54 บริษัท รวมถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.กัญญาภัจจ์ ชินวงศ์  ผู้อำนวยการโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิจัย เป็นผู้แทน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมลงนามทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ เป็นการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนผลงานและบุคลากรที่มีคุณภาพ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาบุคคลตั้งแต่บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาเอก นักวิจัยหลังปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยรุ่นกลาง และนักวิจัยอาวุโส เพื่อสร้างแรงจูงใจในสายอาชีพนักวิจัยอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญ เปิดโอกาสในการเริ่มโครงการใหม่ ตลอดจนผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหา พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2563 จำนวน 56 ทุน จากทั้งหมด 422 ทุน โดยปัจจุบัน วช. ให้ทุนสนับสนุนไปแล้วไม่น้อยกว่า 746 โครงการ และสนับสนุนการพัฒนากำลังบุคลากรด้านการวิจัยมากกว่า 2,500 คนต่อปี

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X