ข่าว

เชิญฟังการบรรยายธรรม “กรรมไม่ดำไม่ขาว”

เชิญฟังการบรรยายธรรม “กรรมไม่ดำไม่ขาว”

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และโครงการสนทนาธรรมสร้างสุข จัดการบรรยายธรรมเรื่อง “กรรมไม่ดำไม่ขาว” โดยพระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ) พระวิธานาธิการ วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.  ณ ห้องพระพุทธชินรังษี ชั้น 12 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายธรรมครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-8635

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X