ข่าว

งานเปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

งานเปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาฯ โดย รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ผู้อำนวยการ ศสอ. ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ในการศึกษาวิจัยเพื่อจำลองกระบวนการในจัดการกับปัญหาซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดย ศสอ. และเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร่วมดำเนินการกับ สฟอ.ในการพัฒนาระบบ Digital WEEE Manifest เพื่อใช้ในโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X