ข่าว

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

จุฬาฯ ให้บุคลากรทำงาน Work from Home และกำหนดจุดคัดกรองพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ในพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. และ 13.30 น.  ณ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้คณะ/ วิทยาลัย / สถาบัน / สำนักวิชา และทุกส่วนงาน ถือปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้

            1. ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563 เว้นแต่บุคลากรซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งในพิธีส่วนกลาง และการเตรียมการในส่วนคณะ หรือมีความจำเป็นต้องมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย เพื่อจัดหรือสนับสนุนการเรียนการสอน หรือภาระงานอื่นๆ ทั้งนี้ กรณีที่มีความจำเป็นให้เป็นอำนาจคณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานอนุญาตเป็นรายกรณีไป

            2. มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนแปลงการเปิดปิดประตูและเส้นทางการเดินรถในมหาวิทยาลัย และกำหนดให้ผู้เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงขอความร่วมมือให้คณะและหน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ตำแหน่งจุดคัดกรองสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อมูลการเปิด – ปิดประตู เส้นทางการเดินรถ เส้นทางคนเดิน และการตั้งจุดคัดกรอง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
https://www.chula.ac.th/news/34215/


ประกาศจุฬาฯ เรื่องข้อปฎิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
https://bit.ly/2ZLryPy

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X