ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation

ทีมนิสิตจุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation ซึ่งจัดโดยหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (JCC) ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” (Innovation for Ageing Society) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation) หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในสังคมไทย ที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคของผู้สูงอายุ สร้างสมดุลทางสุขภาพ ตลอดจนลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรม The Landmark Bangkok

นิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย นายรัชฎ์ รุ่งนิรันดร, นางสาว กันต์กนิษฐ์ กีรติโยธิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, นายณัฐภัทร ห้วยอุดมสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน, นางสาวธนิตา พานิชพัฒนากิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และนางสาว สิรินดา ลิมทรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานเรื่อง ARTDERLY ชุดเกมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุได้ทำงานอดิเรกที่ตนเองชอบ คือการทำงานศิลปะหรืองานฝีมือ ผ่านการผสมผสานท่าทางการออกกำลังกายประเภทยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ให้ผู้สูงอายุมีการใช้ร่างกายมากขึ้นขณะอยู่บ้าน เป็นการออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุในการป้องกันโรคภาวะสมองเสื่อม (Dementia) สามารถทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขและสร้างสมดุลในด้านจิตใจได้ รวมถึงช่วยกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นในครอบครัว นอกจากนี้หลักการในการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์อ้างอิงมาจากทฎษฎีทางการแพทย์ ได้มีการนำไปทดสอบกับผู้ใช้ระหว่างการพัฒนาผลงาน และมีที่ปรึกษาเป็นทีมแพทย์จากศูนย์ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย