ข่าวสารจุฬาฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เชิญประกวดออกแบบโลโก้ BCGeTEC

ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCGeTEC) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green-economy Technology & Engineering Center – BCGeTEC) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563 และประกาศผลการประกวดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ทาง https://www.facebook.com/BCGeTEC/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์ หรือที่ kanyaluk.kps@gmail.com

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย