ข่าวสารจุฬาฯ

“50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513” รวมพลังจัดกิจกรรมหลากหลาย เชิญชมนิทรรศการ “รำลึก…วันวาร”

นิสิตเก่าจุฬาฯ น้องใหม่ปี 2513 ทั้ง 13 คณะ รวมพลังจัดกิจกรรมหลากหลาย ในโอกาสครบรอบ 50 ปี นิสิตใหม่จุฬาฯ จารึกความทรงจำประทับใจเมื่อครั้งเป็นนิสิตในรั้วจามจุรี พร้อมจัดนิทรรศการ “รำลึก…วันวาร” ในโครงการพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ 19 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องนิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

งานแถลงข่าว “50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513” จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมจุฬาฯ มีผู้แทนคณะกรรมการฯ น้องใหม่จุฬาฯ 2513 มาร่วมงานคับคั่ง นำโดยนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานคณะกรรมการฯ “น้องใหม่จุฬาฯ 2513” ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ประธานฝ่ายกิจกรรมสังคม “น้องใหม่จุฬาฯ 2513” รศ.ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีและประธานดำเนินงาน “พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และนายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ ในงานมีการแปรอักษรภายในหอประชุมจุฬาฯ เป็น CU 13 ด้วย

โครงการและกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสครบรอบ “50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513” ประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 โครงการ “รอยพระบาทยาตรายังจารึก”

จัดแสดงห้องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2516 ทรงสำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิตจุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง และหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (ภาษาบาลีและสันสกฤต) ในโอกาสนี้ “น้องใหม่จุฬาฯ 2013” ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประวัติจุฬาฯ ตึกจักรพงษ์ เพื่อฉายภาพพระราชจริยวัตร พระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนและพระปรีชาสามารถต่างๆ ย้อนกลับไปสู่บรรยากาศแห่งความปลื้มปีติและความประทับใจในครั้งนั้น

โครงการ “พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ”

รวบรวมความทรงจำที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการเป็นนิสิตจุฬาฯ ในวาระครบรอบ 50 ปีน้องใหม่จุฬาฯ 2013 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนิสิตจุฬาฯ ตลอดจนผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งมอบความทรงจำผ่านสิ่งของและเรื่องเล่าที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์บอกเล่าวิถีชีวิตนิสิตเชื่อมโยงไปถึงความเป็นไปของสังคม นิทรรศการ “ รำลึก…วันวาร” จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2563 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จากนั้นจะส่งมอบนิทรรศการนี้ให้แก่หอประวัติจุฬาฯ และพิพิธภัณฑ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ประวัติศาสตร์ที่เกิดจากความทรงจำนี้คงอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์จุฬาฯ สืบไป ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร. 0-2218-3645-6

การระดมเงินบริจาค 3.1 ล้านบาท

มอบให้ “โครงการอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” สภากาชาดไทย และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพดีประสิทธิภาพสูง ช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ โดยจัดกิจกรรมระดมทุนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

โครงการ “นั่งสุข ลุกสบาย”

เป็นความร่วมมือระหว่าง “น้องใหม่จุฬาฯ 2013” และชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯจังหวัดต่างๆ ด้วยความร่วมมือประสานงานผ่านกระทรวงมหาดไทย โดยการเปลี่ยนโถส้วมจากแบบนั่งยองเป็นแบบนั่งราบให้แก่ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีฐานะยากจน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสุขอนามัยตามเกณฑ์มาตรฐานและลดความเสี่ยงของผู้สูงอายุจากการใช้ห้องน้ำ พื้นที่ดำเนินการใน 4 ภาคจำนวน 20 จังหวัด โดยมีเป้าหมายจังหวัดละ 50 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 1,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ

โครงการ “มอบแดดให้หลาน”

เป็นโครงการจัดซื้อเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศจำนวน 160 เครื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ CU 2515 ร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งผลิตเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดที่มีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับเครื่องที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีผู้ร่วมบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 160 เครื่องในราคาพิเศษจากผู้ผลิต และสามารถระดมทุนได้ครบภายในเวลา 2 สัปดาห์

โครงการปลูกต้นตาล ณ จังหวัดเพชรบุรี

จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรเพชรบุรีพบว่าตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ต้นตาลโตนดมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ จึงนำต้นกล้า 160 ต้นไปปลูกลงดินเป็นแนวยาวตามครองชลประทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมอนุรักษ์ต้นตาลให้เป็นพืชเศรษฐกิจอยู่คู่จังหวัดเพชรบุรีสืบไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : CU Freshy 13

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย