ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีเชิดชูเกียรตินิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ด้านการพัฒนานิสิต เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรตินิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น รางวัลชมรมดีเด่น รางวัลโครงการดีเด่น รางวัลนักกิจกรรม  องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สภานิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลนิสิตดีเด่น รางวัลนิสิตเรียนดี รางวัลเครื่องหมายสามารถด้านกีฬา (ชั้นพิเศษ) เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย รางวัลชนะเลิศ การประกวดคำกลอนระลึกพระคุณครู รางวัลชนะเลิศ การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เข็มตำแหน่งสโมสรนิสิตจุฬาฯ

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย