ข่าวสารจุฬาฯ

การสัมมนาพิเศษ อาซาฮี ครั้งที่ 28 พิธีมอบทุนผลงานวิจัยจาก the Asahi Glass Foundation  ปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 105 และ 102 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ สำนักบริหารวิจัยจุฬาฯ จัดงานสัมมนาพิเศษ ครั้งที่ 28 (The 28th Special CUaf Seminar 2020) ในหัวข้อเรื่อง “Frontier Research for Sustainable Society” และพิธีมอบทุนผลงานวิจัยจาก the Asahi Glass Foundation  โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานทั้งในห้องประชุมและผู้ร่วมงานผ่าน Zoom Conference ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี ด้านการวิจัย กล่าวรายงาน Mr.Takuya Shimamura ประธานมูลนิธิกระจกอาซาฮี ประเทศญี่ปุ่น กล่าวแสดงความยินดีแก่คณาจารย์และนักวิจัยในพิธีมอบทุนวิจัยประจำปี 2563 ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติโครงการวิจัย

ในปีนี้มีคณาจารย์และนักวิจัยจุฬาฯ จำนวน 9 ท่านที่ได้รับทุนวิจัยจาก the Asahi Glass Foundation ปี 2563  ประกอบด้วย

– ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– ดร.วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

– ดร.สิระ ศรีสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์

– รศ.ดร.พิษณุพงศ์ กาญจนพยนต์ คณะวิทยาศาสตร์

– ผศ.ดร.นำพล อินสิน คณะวิทยาศาสตร์

– ดร.สุดเขต ไชโย สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์

– ผศ.ดร.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล คณะแพทยศาสตร์

– ดร.ศิริชัย ลีลาเชาว์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– ดร.นิธิวัชร์ นวอัครฐานันท์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

 

ทั้งนี้ในงานมีการบรรยายพิเศษโดย ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Process Intensification and Multifunctional Reactors for Supporting Thailand’s Transformation to Bio – Circular – Green (BCG) Economy” จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย โดยอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยในปี 2562 จำนวน 10 ท่านแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม Biotechnology and Environmental Research 5 ท่าน ได้แก่

– ดร.ชวนชม อ่วมเนตร สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

– รศ.ดร.ปกรณ์ วรานุศุภากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

– อ.ดร.พีรพัฒน์ ทองนึก หน่วยบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

– รศ. ดร.กาวี ศรีกูลกิจ ภาควิชาวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

– อ.ดร.ธัญนุช เกรียงไกรพิพัฒน์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

กลุ่ม Research on Energy & Industrial Development นำเสนอผลงานวิจัย 5 ท่าน ได้แก่

– รศ.ดร.นพิดา หิญชีระนันทน์

– รศ.ดร. ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ ภาควิชาเคมีเทคนิค  คณะวิทยาศาสตร์

– รศ.ดร.พรนภา สุจริตวรกุล ภาควิชาวัสดุศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

– ศ.ดร.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– ผศ.ดร.โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย