ข่าวสารจุฬาฯ

ประกวดออกแบบพื้นที่ Gewertz Square Design Contest

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชวนนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากรจุฬาฯ และผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดการออกแบบพื้นที่ Gewertz Square Design Contest ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ภายใต้แนวความคิดผลงาน Gewertz Square: Smart and Inclusive Living Lab

เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.ee.eng.chula.ac.th/th/news/gewertz-square-design-contest/

สอบถามรายละเอียดได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
โทร.0-2218-6490
Email : eeinfo@chula.ac.th

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย