ข่าวสารจุฬาฯ

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ปี 2563

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 46

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นการประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผลงานการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ไปศึกษาวิจัยยังทวีปแอนตาร์กติก เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในทีมของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทำการเพาะขยายพันธุ์ปะการังแบบอาศัยเพศสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย นอกจากจะทำหน้าที่อาจารย์ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ แล้ว รศ.ดร.สุชนายังทำหน้าที่อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ผู้เขียนบทความวิชาการด้านการอนุรักษ์ทางทะเล และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ จำนวนมากจากการทำงานวิจัยในด้านระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย