ข่าว

สัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนบน “พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภัยบุหรี่ไฟฟ้า”

สัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนบน “พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ภัยบุหรี่ไฟฟ้า”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาวะ  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสำนักกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม  จัดสัมมนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายภาคกลางตอนบน “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ภัยบุหรี่ไฟฟ้าและการดูแลขับเคลื่อนในสถานศึกษา” เมื่อวันที่ 8 -9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 701  อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา  (จามจุรี 10) เพื่อให้บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่างได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อหาแนวทางในการดูแล รู้เท่าทันและป้องกันการเสพสารเสพติดภายในสถานศึกษา โดยมี  ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล  รองอธิการบดี ด้านการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ แผน การงบประมาณ และสุขภาวะ จุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า” การเสวนา  “บุหรี่ไฟฟ้า รูปแบบ อันตราย การตลาด งานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา” และกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่  มีบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง  จำนวน 32 แห่งเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X