ข่าวสารจุฬาฯ

Thailand’s Reputation Awards พิธีประกาศรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศรางวัลและมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ประจำปี 2562” (Thailand’s Reputation Awards 2019) ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานครั้งนี้ถือเป็นการจัดโครงการมอบรางวัลครั้งแรกของคณะฯ เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาการทางสังคม หนุนสร้างต้นแบบธุรกิจและการแข่งขันที่ยั่งยืน ต่อยอดสู่องค์ความรู้ทางวิชาการ

ความโดดเด่นของรางวัลนี้ คือ กระบวนการสรรหาและประเมินความมีชื่อเสียงขององค์กรธุรกิจผ่านกระบวนการและระเบียบวิธีวิจัยที่รัดกุม เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า การวัดผลชื่อเสียงขององค์กรทั้งชื่อเสียงโดยภาพรวมและชื่อเสียงในแต่ละด้าน มีความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดตามหลักวิชาการ ซึ่งรางวัลนี้เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นจากความร่วมมือของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาชีพ นักวิชาการ ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินความมีชื่อเสียงขององค์กร โดยทำการศึกษาวิจัยจากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนิยาม ความหมายของชื่อเสียงองค์กร การพัฒนาชื่อเสียงองค์กรหรือการสร้างชื่อเสียงองค์กร การจัดการเกี่ยวกับชื่อเสียงองค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเอกลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ์องค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงองค์กร ประกอบกับการใช้แนวคิดทางการประเมินวิธีการวัดผลความมีชื่อเสียงขององค์กร เพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดความมีชื่อเสียงใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสินค้าและบริการ ด้านนวัตกรรม ด้านสถานภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร ด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลองค์กร ด้านการเป็นพลเมืองดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านความเป็นผู้นำ และด้านการสื่อสาร อันสอดคล้องกับ แนวคิดตัวชี้วัดชื่อเสียงของ The Reputation Institute โดยเครื่องมือวัดที่พัฒนาได้นี้จะนำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4  กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริโภคสินค้าและบริการ พนักงาน นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น และกลุ่มสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น  2,061 ตัวอย่าง จากประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18   ปีขึ้นไป  ในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิลำเนาอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานหรือโรงงานของแต่ละบริษัทมหาชน  ในปี พ.ศ. 2562 และจากกระบวนการตามขั้นตอนในข้างต้น มีองค์กรธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่ได้รับรางวัลจำนวน 14 องค์กร 

Thailand’s Reputation Awards ถือได้ว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของคณะนิเทศศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge & Innovation) และสร้างเสริมสังคมไทย (Local Transformation) อันเป็น 2 ใน 4 ยุทธศาสตร์ ปี 2560-2563 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วางไว้ตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ รายละเอียดกำหนดการดังภาพ

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย