ข่าวสารจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ได้รับเลือกเป็นประธาน ทปอ. คนใหม่

จากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ มีอธิการบดี รองอธิการบดีจาก 34 สถาบันสมาชิกเข้าร่วมการประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยคนใหม่ และนายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (ปี 2564 – 2565)

             ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาของประเทศ และผลักดันให้สำเร็จ

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย