ข่าวสารจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ ร่วม “ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563” (CU-CAS)

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วม “ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563” ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS)

ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

ระบบทวิภาค ระบบทวิภาค-นานาชาติ ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563

สามารถประเมินผลได้ที่ www.cas.chula.ac.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักบริหารวิชาการ จุฬาฯ e-mail: DAD.OAA@chula.ac.th

หากนิสิตไม่เข้าประเมินในช่วงเวลาที่กําหนด
นิสิตจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกผ่านระบบของมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย