ข่าวสารจุฬาฯ

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 1 ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ นายประยุทธ์ มณีโชติ นายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย และนายไพโรจน์ เผือกวิไล อุปนายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ

ทั้งนี้ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับรองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และผู้บริหารสมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย ได้ร่วมหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการผ่านการเชิญผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านอากาศยานไร้คนขับมาจัดอบรมให้ความรู้กับนิสิต บุคลากร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และผู้สนใจ ตลอดจนความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการวิจัยและพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

เชิญชมนิทรรศการ “กรงวงกต” The Eternal Labyrinth ณ Art4C

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย