ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว เพื่อประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศาสตราจารย์ ศาสตราภิชาน ผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน กิจการนิสิต รางวัลการวิจัยและผลงานวิจัย รวมทั้งรางวัลบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์  กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอเชิญชาวจุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้  ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้มาร่วมแสดงความยินดีงดช่อดอกไม้แสดงความยินดี  เพื่อลดขยะและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563 ทาง Facebook : Chulalongkorn University และ Facebook : สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักบริหารวิจัย โทร. 0-2218-0218, 0-2218-0234 สํานักบริหารวิชาการ โทร. 0-2218-0433, 0-2218-0204 สํานักบริหารกิจการนิสิต โทร. 0-2218-7052 ต่อ 101 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2218-0371, 0-2218-0263

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย