ข่าวสารจุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ PULINET

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : PULINET) จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อสร้างภาคีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ก่อให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ โดยจะมีความร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกภาคี ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ในทางวิชาการและการปฏิบัติงานของสมาชิกภาคี ส่งผลต่อการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย