ข่าวสารจุฬาฯ

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563  ณ ศาลาพระเกี้ยว  โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ ที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ประกอบด้วยผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศาสตราจารย์  ระดับ 11 จำนวน 6 ท่าน ผู้ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 10 จำนวน 8 ท่าน ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศาสตราจารยภิชาน จำนวน 6 ท่าน รางวัลระดับนานาชาติจำนวน 23 รางวัล และรางวัลระดับชาติ จำนวน 65 รางวัล รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน จำนวน 17 ท่าน เป็นรางวัลระดับดีเด่น 4 ท่าน รางวัลระดับดีมาก 5 ท่าน รางวัลเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์รุ่นใหม่ จำนวน 8 ท่าน รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต จำนวน 9 ท่าน รางวัลการวิจัยและผลงานวิจัย ประกอบด้วยรางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 3 ท่าน รางวัลศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 3 รางวัล รางวัลหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 3 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับอาจารย์และนักวิจัย จำนวน 2 รางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตดุษฎีบัณฑิตและนิสิตมหาบัณฑิต ประเภทละ 8 รางวัล  รางวัลบุคลากรสายปฏิบัติการ คนดีศรีจุฬาฯ ประเภทบุคคลจำนวน 20 ท่าน และประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยม จำนวน 4 รางวัล

ดาวน์โหลดรูปในงานพิธีได้ที่ https://bit.ly/2I1pVHG
และติดตามวีดิทัศน์พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ได้ที่ Youtube: Research Chula

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย