ข่าวสารจุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจุฬาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูดนตรีไทย และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูดนตรีไทยที่ล่วงลับไปแล้ว  โดยมีผู้แทนนิสิตทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ  กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิก อ.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ครูผู้ทำพิธีไหว้ครู จากนั้นจึงเริ่มพิธีไหว้ครู

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย นำคณะกรรมการชมรมดนตรีไทย ปีการศึกษา 2563 เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ น.ส.ฟ้าใส ปานสุวรรณ  ประธานชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลรายงานกิจการของชมรมดนตรีไทยในรอบปีที่ผ่านมา

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ อ.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ  ครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครู อ.อุษา แสงไพโรจน์ อ.สมพงษ์ ภู่สร และ อ.ศักรินทร์ สู่บุญ ครูผู้สอนของชมรมดนตรีไทย เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดทะเบียนและสมุดเยี่ยม ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสแก่นิสิตชมรมดนตรีไทย และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนิสิตชมรมดนตรีไทย อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทย  ครูดนตรีไทยอาวุโส  ครูผู้ทำพิธีไหว้ครู ครูผู้สอน และคณะกรรมการดำเนินงาน

 

 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย