ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสยกเสาเอก โครงการก่อสร้างฟาร์มโคนมเพื่อการวิจัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสยกเสาเอกโครงการก่อสร้างฟาร์มโคนมเพื่อการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มอาคารสำนักงาน โรงเรือน และโรงรีดนมที่มีการติดตั้งอุปกรณ์การจัดการฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตรวจติดตามพฤติกรรมโค และบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำไปใช้ในการจัดการฟาร์มเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ฟาร์มโคนมเพื่อการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้นซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินงานการวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีลงไปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร เป็นหัวหน้าโครงการ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย