ข่าว

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในระบบนิเวศน์มายคอร์สวิลล์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในระบบนิเวศน์มายคอร์สวิลล์

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 4 อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และนายธีรกร อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในระบบนิเวศน์มายคอร์สวิลล์ ระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และบริษัท โกลบิชอคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อร่วมมือในการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ในระบบนิเวศน์มายคอร์สวิลล์ (myCourseVille Ecosystem) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยนำร่องจากการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมในระบบนิเวศน์มายคอร์สวิลล์มาปรับใช้ในการบันทึกการฝึกปฏิบัติของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X