ข่าวสารจุฬาฯ

อาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ ได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2564”

อาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  ประจำปี 2564 ในสาขาต่างๆ ได้แก่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากการทุ่มเทอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีผู้ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาปรัชญา ได้แก่

 • รศ.ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2564  

คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ ได้รางวัลจำนวน 7 ผลงาน จาก 42 ผลงาน   ใน 11 สาขาวิชาการ ดังนี้

 • รางวัลระดับดีมาก จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 1. ศ.ดร.สพ.ญ.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมอุปกรณ์ระบบของไหลจุลภาคเพื่อประยุกต์ใช้ศึกษาด้านวิศวกรรมชีวภาพในทางสัตวแพทย์เป็นรูปแบบการศึกษา” (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 2. ผศ.ดร.อธิภัทร มุทิตาเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “การกระตุ้นเศรษฐกิจและหนี้ครัวเรือน : หลักฐานเชิงประจักษ์ จากโครงการคืนภาษีสำหรับรถคันแรกของประเทศไทย” (สาขาเศรษฐศาสตร์)
 • รางวัลระดับดี จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
 1. ผศ.ดร.ภัทรา ยี่ทอง คณะวิทยาศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “การพบยีนก่อโรคใหม่ที่เป็นสาเหตุของโรคลมชักและการเคลื่อนไหวผิดปกติ” (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
 2. รศ.ดร.วรัญญู พูลเจริญ คณะเภสัชศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “แพลตฟอร์มการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์จากพืชที่ว่องไวและขยายขนาดการผลิตได้ง่าย” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
 3. รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา คณะนิเทศศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “การใช้สื่อดิจิทัลและความเป็นพลเมืองบนสื่อดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย” (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์)
 4. รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะในห้องเรียนกลับด้านเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา” (สาขาการศึกษา)
 5. รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “การพัฒนาระบบแบบวัดและเกณฑ์ประเมินแบบรูบริคส์ออนไลน์ ด้านรู้สารสนเทศ การรู้สื่อ และการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา” (สาขาการศึกษา)

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รางวัลจำนวน 11 ผลงาน จากทั้งหมด 47 เรื่อง ใน 12 สาขาวิชาการ ดังนี้

 • รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล
 1. ดร.ชัยบุตร อริยะเชษฐ คณะแพทยศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การใช้เนื้อเยื่อกระเพาะอาหารเพื่อสร้างเซลล์ผลิตอินซูลิน สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน” (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: Prof. Dr.Qiao Zhou
 • รางวัลระดับดีมาก จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
 1. ดร.พัชรา นอบนพ คณะแพทยศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การสร้างและการศึกษาลักษณะของเกล็ดเลือดที่ไม่แสดงเอชแอลเอ ซึ่งพัฒนาจากเซลล์ต้นกำเนิดจากการเหนี่ยวนำ” (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
 2. ดร.วราภรณ์ เชิดชู คณะศิลปกรรมศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “เพลงตับ “พิณทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” (สาขาปรัชญา)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.ขำคม พรประสิทธิ์
 • รางวัลระดับดี จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
 1. ดร.อรรณพ เอกธาราวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาทางทฤษฎีถึงผลของความไม่เป็นระเบียบเชิงโครงสร้างต่อความเสถียรเชิงอุณหพลศาสตร์และสมบัติทางกายภาพของสารประกอบโบรอน” (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: Assoc. Prof.Bjorn Alling
 2. พญ.ดร.ณศมน วรรณลภากร คณะแพทยศาสตร์  
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนไอกรน” (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
 3. ดร.นิภาพรรณ ฤาชา สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาตัวรับรู้ชีวภาพฐานกระดาษสำหรับการตรวจวัดสารบ่งชี้ ทางชีวภาพ” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล
 4. ดร.เฉลิมชัย ภิรมย์รักษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การขึ้นลอยในการแสดงโขน” (สาขาปรัชญา)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ 
 5. ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “นาฏกรรมไทยกับนโยบายการปกครอง พ.ศ. 2468 – 2516” (สาขาปรัชญา)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.สวภา เวชสุรักษ์ 
 6. ผศ.ดร.ธีรัช เลาห์วีระพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์  
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “บทประพันธ์เพลงดุษฎีนิพนธ์ : นวนิยาย “เพชรพระอุมา” สำหรับวงซินทีสิสแจ๊สออนซอมเบิล” (สาขาปรัชญา)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์
 7. ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “กฎหมายการชุมนุมสาธารณะและการควบคุมฝูงชนในระบอบการปกครองแบบผสม” (สาขานิติศาสตร์)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: Dr.Michael Hamilton
 8. ดร.เอกลักษณ์ ไชยภูมี คณะรัฐศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “พินิจทฤษฎีการปกครองแบบผสมกับรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2475 – 2534” (สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร
 9. ดร.แสงโสม กออุดม คณะรัฐศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย” (สาขาสังคมวิทยา)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ. ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง
 10. ดร.พรชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การระบุกรดไรโบนิวคลิอิกในหน่วยย่อยของเซลล์ที่มีชีวิตด้วยเอนไซม์เพอรอกซิเดส” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
  อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: Prof. Alice Ting

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รางวัลจำนวน 9 ผลงาน จากทั้งหมด 56 ผลงาน ใน 8 สาขาวิชาการ มีดังนี้

 • รางวัลระดับดีมาก จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
 1. ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล คณะเภสัชศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์แก้อาการผมร่วงชนิดแอนโดรจินิค-อโลเพเชียจากสารสกัดแสมทะเล” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
 • รางวัลระดับดี จำนวน 8 รางวัล ได้แก่
 1. ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “แนวป่าชายเลนประดิษฐ์” เพื่อลดผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบน” (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
 2. ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “เครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อ” (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์)
 3. ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล จณะวิทยาศาสตร์ 
  ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ฐานกระดาษเรืองแสงสำหรับการคัดกรองดีเอ็นเอของไวรัสตับอักเสบซี” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
 4. ดร.นาฏนัดดา รอดทองคำ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
  ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตัวรับรู้แบบสวมใส่เพื่อเฝ้าระวังภาวะเบาหวานและกล้าวเนื้ออ่อนแรงโดยการตรวจวัดจากเหงื่อ” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
 5. รศ.ดร.ดวงดาว อาจองค์ คณะวิทยาศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์กรีนการ์เดียน สารเคลือบนาโนเซลลูโลสเพื่อยืดอายุผักและผลไม้สด” (สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)
 6. ผศ.พรเทพ เลิศเทวศิริ คณะครุศาสตร์
  ผลงานเรื่อง “โคโมดูล : การประกอบโครงสร้างของเล่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเด็กปฐมวัย” (สาขาการศึกษา)
 7. ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล คณะวิทยาศาสตร์ 
  ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ดีเอ็นเอเชิงสีฐานกระดาษที่ทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนสำหรับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก” (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
 8. รศ.ดร.นาตยา งามโรจนวณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์  
  ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ทางชีวภาพชนิดใหม่จากเทคโนโลยีจอภาพเรืองแสงอิเล็กโทรลูมิเนสเซนซ์แบบพิมพ์สกรีนสำหรับการตรวจวัดโปรตีนซีรีแอคทีฟ”(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย