ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการ “2,500 กล้องจุลทรรศน์ จาก โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ โรงเรียนชายขอบ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 306 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ศ.ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ต้อนรับนายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และคุณภัทรัน เพชรศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด องค์กร ในพิธีรับมอบสมาร์ทโฟน ซัมซุง จำนวน 500 เครื่องจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ซึ่งมอบให้คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อดำเนินการส่งมอบให้กับโรงเรียนชายขอบ 500 แห่งในโครงการ “2,500 กล้องจุลทรรศน์ จาก 2,500 โทรศัพท์มือถือเก่า เพื่อ 2,500 โรงเรียนชายขอบ” เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ในโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ โดยนำโทรศัพท์มือถือเก่ามาพัฒนาเป็นกล้องจุลทรรศน์ ใช้ร่วมกับ CU Smart Lens ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษาที่เท่าเทียมและครอบคลุมนักเรียนทั่วประเทศ เสริมสร้างแนวคิดในการนำอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย