ข่าวสารจุฬาฯ

พิธีลงนามความร่วมมือ “เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10) ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ 15 แห่งทั่วประเทศ โดยมี คุณนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 15 แห่ง ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดตั้ง “เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย” หรือ Thai Network for Disaster Resilience : TNDR เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากร พัฒนาการศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรม เชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  ตั้งเป้าลดความเสี่ยงภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง

ภายในงานมีการจัดเสวนา หัวข้อ “เตรียมความพร้อมรับมือภัยจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้น” โดย  คุณมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และเลขาธิการสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการด้านการเปลี่ยนเเปลงภูมิอากาศ รศ.ดร.สุจริต  คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดำเนินรายการโดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานกรรมการเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการวิชาการ งานวิจัยด้านภัยพิบัติในประเทศไทยของสถาบันการศึกษาในเครือข่ายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย