ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ มอบรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2563

          หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020”  ในโครงการ  Chula the Impact ครั้งที่ 2  เพื่อประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2563  ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 11  ที่มีการจัดงานประกาศผลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด  โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

          ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ตั้งแต่ปี 2554  และได้ทำงานวิจัยนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เปิดเผยว่า “แม้ปี 2563 จะมีสถานการณ์ไม่ปกติจากการระบาดของโควิด-19  แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำงานวิจัยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัท  จดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว  โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี  ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณโดยใช้สูตร CBS Valuation ใช้ค่าเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบันใน ASEAN มีตลาดหลักทรัพย์อยู่  6 ประเทศ ได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สูตรคำนวณ CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี อย่างมีระบบ  ทำให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง”

ในปี 2563 มีบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 5 ปีซ้อนติดต่อกันเข้ารับรางวัล  หอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame 2019)  1 บริษัท  ได้แก่  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย  มีจำนวน 15 บริษัท  ได้แก่ คาราบาวกรุ๊ป ธนาคารกสิกรไทย บัตรกรุงไทย  ทิพยประกันภัย  พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง  อินโด รามา เวนเจอร์ส ปูนซิเมนต์นครหลวง แลนด์แอนด์เฮ้าส์ พลังงานบริสุทธิ์  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ วีจีไอ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เคซีจี อิเลคโทรนิคส์ และอินทัช โฮลดิ้ง

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่  Bank Central Asia ประเทศอินโดนีเซีย Public Bank ประเทศมาเลเซีย SM Prime Holdings ประเทศฟิลิปปินส์ Singtel ประเทศสิงคโปร์  บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย และ Veitnam Dairy Products ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ มูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน)  มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 26,108 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 781,938 ล้านบาท

เครื่องมือ CBS Valuation ทำให้ “คุณค่าแบรนด์องค์กร” สามารถระบุเป็นตัวเลขทางการเงิน  สามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสาธารณชน งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี 2557 องค์กรธุรกิจชั้นนำหลายบริษัทได้นำผลวิจัยเป็นหนึ่งใน KPI ที่ช่วยชี้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาองค์กร  การประกาศผลวิจัยและการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้บริหารในแต่ละปีเป็นเวลากว่า 10 ปี  จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

 

 

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย