ข่าวสารจุฬาฯ

“คนดีศรีจุฬาฯ” ปี 2563 แบบอย่างที่น่าชื่นชมของบุคลากรรั้วจามจุรี

บุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” คือแบบอย่างของคนเก่งและคนดีผู้มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ประจักษ์ เป็นประจำทุกปีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ประกาศเกียรติคุณบุคลากรจุฬาฯ ผู้ได้รับยกย่องเป็น “คนดีศรีจุฬาฯ” ทั้งประเภทบุคคลและประเภทกลุ่มบุคลากร โดยได้รับรางวัลในพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งของ “คนดีศรีจุฬาฯ” ประจำปี 2563 ได้เผยถึงความประทับใจและความภาคภูมิใจในการทำงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งฝากข้อคิดที่มีคุณค่าในการปฏิบัติงานในรั้วจามจุรี

วนิดา นิลโสม
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุ่มเทให้กับการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีใจรักในการบริการด้วยความยินดีและเต็มใจ ในการปฏิบัติงานได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากภาควิชาและคณะ ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในเรื่องของความก้าวหน้าทางอาชีพ”

อุษา มั่นยืนยง
เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์  คณะสหเวชศาสตร์

“งานในความรับผิดชอบ ทำหน้าที่เตรียมงานด้านห้องปฏิบัติการให้นิสิตในคณะ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะที่ส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หลักในการทำงานที่ผ่านมา   จะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน มีความอดทนและทำงานอย่างเต็มความสามารถ”

กรณิศ พัฒนชัย
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  

“ทำหน้าที่เตรียมห้องปฏิบัติการและสอนเทคนิคในห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ อดทนทำงานอย่างเต็มที่    ที่ผ่านมาทางคณะให้การสนับสนุนในด้านความก้าวหน้าทางสายอาชีพมาโดยตลอด และมีเพื่อนร่วมงานที่ดี”

สมศักดิ์ ตุ้มทอง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการ) วิทยาลัยประชากรศาสตร์

“เต็มที่กับทุกงาน ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง ทุ่มเททำงานอย่างจริงจัง และฝึกฝนหาประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ ตลอดจนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหลากหลายเวที และได้รับรางวัลมากมาย ถือเป็นจังหวะและโอกาสอันเหมาะสมที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้”

วาทิศ วารายานนท์
เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

ทำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านความปลอดภัยในภาพรวมของทั้งคณะ หลักในการทำงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมายึดหลักความมานะพยายามในการปฏิบัติงานและใฝ่หาความรู้ เต็มใจให้ความช่วยเหลือโดยทันที มีความรอบคอบในการทำงานเสมอ คณะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งด้านอุปกรณ์และองค์ความรู้ทางสารเคมีหรือชีวภาพ ทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน”

วรากร ซ่อนกลิ่น
ช่างไฟฟ้า ชำนาญการ สำนักบริหารระบบกายภาพ

“ทำหน้าที่ดูแลระบบงานในหอประชุมจุฬาฯ ทั้งงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ งานพิธีการต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์ แนวทางและงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการอบรมดูงานนอกสถานที่ หลักในการทำงานที่ผ่านมาพยายามดูแลเอาใจใส่งานในความรับผิดชอบเป็นอย่างดีมาโดยตลอด”

กนกวรรณ อินทรารักษ์
พยาบาลชำนาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์

“ทำงานในจุฬาฯ มา 25 ปี ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ที่ขาดไม่ได้คือเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำงานด้วยใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ให้บริการด้วยความยินดี เต็มใจในทุกเวลา อยากให้ทุกคนมองเห็นว่างานที่เราทำมีคุณค่า จะทำให้เรามีใจรักในการทำงาน  สามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม”

กรุณา คล้ายมุข
เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ คณะแพทยศาสตร์

“ทำงานเป็นนักรังสีเทคนิค และปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ (CMDL) ทำหน้าที่พัฒนาวิชาการ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในห้องปฏิบัติการ ช่วยให้แพทย์ตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้น เป็นประโยชน์ต่อคนไข้ การทำงานที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัยอย่างดียิ่ง”

ประทุม วิริยะจิตรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง สถาบันภาษา

“ทำงานที่จุฬามากว่า 30 ปี มีใจรักในงานบริการ ชื่นชอบการให้คำแนะนำกับนิสิต สภาพแวดล้อมการทำงาน มีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหา หัวหน้างานเอาใจใส่ช่วยแก้ไขปัญหา มีความสุขที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่และสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีทัศนคติที่ดี ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น ส่งผลให้งานที่ทำบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จได้”

นิภา โสธนนท์
บรรณารักษ์ห้องสมุด คณะนิเทศศาสตร์

“การทำงานที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากคณะเป็นอย่างดี  ได้มีส่วนร่วมในหลากหลายกิจกรรม ได้เปิดโลกทัศน์ที่นำมาปรับใช้ในการพัฒนาการทำงาน  ด้วยใจมุ่งมั่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเพื่อให้งานประสบความสำเร็จและผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อยากฝากถึงบุคลากรจุฬาฯ ว่า ขอให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่และดีที่สุด งานอื่นที่คิดว่าพอทำได้และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้ก็ขอให้ลงมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้งานเดินไปได้ด้วยดี”

กอปร ลิ้มสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารระบบกายภาพ
ผู้ประสานงานโครงการ Chula Zero Waste

“โครงการ Chula Zero Waste มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง-ปลายทาง ทั้งการรณรงค์เรื่องการลดขยะ จัดรูปแบบถังขยะให้เหมาะสม สื่อสารให้รู้จักการแยกขยะ และมีการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ในการทำงานยึดหลัก “น้ำหนึ่งใจเดียวกัน มุ่งมั่นความเป็นเลิศ ชูเชิดคุณธรรม คิดและทำเพื่อสังคม” รู้สึกภูมิใจกับทีมงาน ประโยชน์จากโครงการนี้สามารถนำไปเป็นต้นแบบและประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ การเป็นคนดีศรีจุฬาฯ สิ่งสำคัญที่สุดคือการคิดและทำเพื่อสังคม”

กาญจนา ตันจอ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
หัวหน้าโครงการ PPC Smart Payment
คนดีศรีจุฬาฯ ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดเล็ก 

“โครงการ PPC Smart Payment ช่วยให้การบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ        ลดระยะเวลาขั้นตอนการทำงาน มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โครงการนี้มีประโยชน์ในการยกระดับพัฒนาบุคลกร ส่งเสริมให้คิด วิเคราะห์ บริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ สามารถนำมาต่อยอดจนเกิดผลสัมฤทธิ์ได้จริง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมั่นคง”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย