ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ 

ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบบุคลากรใหม่ (สายวิชาการ / สายปฏิบัติการ) เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ รองอธิการบดี ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่จำนวน 28 ท่าน ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย