ข่าวสารจุฬาฯ

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่ 

ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ จัดโครงการแรกพบบุคลากรใหม่ (สายวิชาการ / สายปฏิบัติการ) เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรใหม่โดย คุณสุภาพร จันทร์จำเริญ รองอธิการบดี ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และบุคลากรใหม่จำนวน 28 ท่าน ที่ได้รับการบรรจุให้ปฏิบัติงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย