ข่าวสารจุฬาฯ

แถลงข่าว Young Architect ECO Home Contest โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) ชิงทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท งานแถลงข่าวโครงการฯ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.ปินรัชฎ์ กาญจนนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวรายงานโดย ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาฯ จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “บ้านประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพ” โดยคุณกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. คุณชนะ สัมพลัง นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ รศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ที่ปรึกษาโครงการฯ และคุณไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย ผู้จัดการโครงการฯ ดำเนินรายการโดย คุณณฐพร เตมีรักษ์ (แต้ว) นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในการนี้ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ (Young Architect ECO Home Contest) เป็นการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้และให้ความสำคัญกับการเลือกใช้พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ยุวสถาปนิก (Young Architect) ได้ตระหนักรู้ มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีการจัดงานเสวนาสัญจร “Young Architect Trip” ใน 4 ภูมิภาคช่วงเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 เพื่อรับฟังการบรรยายจากสถาปนิก รุ่นใหม่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงานในอาคาร

ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ติดตามรายละเอียดได้ที่ facebook IG Twitter และเว็บไซต์  www.youngarchecohome.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย